หมั่นสวดมีแต่คำว่ารวย “คาถาเรียกเงินเรียกทอง” หลวงพ่อคูณ

วันนี้แอดมินมีบทความดีๆมาฝาก เป็นคาถาเรียกเงินเรียกทอง หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หมั่นสวดมีแต่คำว่ารวย โดย พระเทพวิทย าคม นามเดิม คูณ ฉัตร์พลกรัง หรือที่รู้จักในนาม หลวงพ่อคูณ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) เป็นพระเกจิอาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่หลังจากที่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้ม ร ณภาพไป ทำให้เรื่องราวต่าง ของท่านเป็นที่กล่าวถึงกันมากมาย

พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกส า ร ทิศ ยังคงห ลั่ งไ ห ลมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และบริเวณพุทธมณฑลอีสาน ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีพระราชทานเ พ ลิ งครูใหญ่ พระเทพวิทย าคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาส

วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อกราบสักการะส รี ร สั งขารหลวงพ่อคูณ และร่วมวางดอกไม้จันทน์ แสดงความ อ าลั ยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนมีพิธีฌ าปนกิจ บริเวณฌาปนสถานเมรุชั่ วคราว หลังพุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต
คาถาเรียกเงิน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (ภาวนา-ทุกวันดีนักแล)

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม

อันตะราย าวินาศสันติ

คำภาวนา-ที่หลวงพ่อคูณใช้เพื่อหยุดสติทำสมาธิ-ทุกครั้ง ท่านบอกว่า “ต า e-แน่ ต า eแน่ ต า eแน่ ไปเรื่อยๆ ”

หลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (บางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ น นหั กใ ห ญ่ก่อน แล้ว หลวงพ่อคง จึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดง) ซึ่งหลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ อย่ างเคร่งครัด แ ล ะ ท่านได้พาหล ว ง พ่อคูณไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโรโดยการให้การศึกษาพ ร ะ ธ รร มควบคู่กับ

การปฏิบัติพ ร ะ กั ม มัฏฐาน หลวงพ่อคง พุทธสโร เน้นเ รื่ อ งการมี สติ ระลึกรู้ พิจารณา-อ าร มณ์ต่างๆ ที่มากระท บและให้เกิดความ-รู้เท่าทัน ในอ าร มณ์นั้น เช่น เมื่อเกิดอ าร มณ์ “ห ล ง” ท่านให้พิจารณา-ว่า อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุ กขั ง เป็นความ-ทุ กข์ อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สั ก แ ต่ ว่าเป็นรูป เป็นนาม จึง มิใช่ของเราและของเขา และท่านจึงให้แนวทางพิจารณา 5 ประการ คือ

1. พิจารณาว่า ความเกิดเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่ ว งความเกิดนี้ได้

2. พิจ ารณาว่า ความแ ก่เป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่ ว งความแ ก่นี้ได้

3. พิจาร ณาว่า ความเ จ็ບเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่ วงความเ จ็ບนี้ได้

4. พิจารณาว่า ความต าeเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่ วงความต า ยนี้ได้

5. พิจาร ณ าว่า เรามีก ร ร มเป็นเ รื่ อ งธรรมดา เรามีก ร ร ม เป็นของตนเอง เรากระทำความดี จักได้ดี

เรากร ะ ทำ ค ว ามชั่ ว จักได้ชั่ ว

คาถาที่ ห ล ว งพ่อคูณใช้บริกร รม เวลานั่งสมาธิ เ ว ล า หายใ จเข้า ให้บริกร รมว่า ต า ย เวลาหายใจออก ให้บริกร รมว่า แน่ รวมเป็น ต า e-แน่ ต า e-แน่ ต า e-แน่ ไปเรื่อยๆ จะรู้สึกสบาย จิตส ง บ

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*

Leave a Reply

Your email address will not be published.